Matura z WOS-u
Wiedza o społeczeństwie
W tym dziale będziemy co tydzień publikować informacje, przykładowe pytania, schematy a także fakty, które mogą być przydatne dla osób, które w maju będą podchodzić do egzaminu dojrzałości właśnie z tego przedmiotu.

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie może być zdawany jako przedmiot dodatkowy wyłącznie jako rozszerzenie. To najważniejsza ze wszystkich zmian jakich dokonano w nowym systemie maturalnym, który zostaje wprowadzany dla tegorocznych maturzystów.

Jakie zmiany poza tym? Jeśli chodzi o sam kształt matury określiłbym je raczej jako kosmetykę, która nie powinna mieć wpływu na poziom trudności. Inny jest czas trwania matury (tu przede wszystkim w porównaniu z uprzednio zdawanym poziomem podstawowym), bowiem potrwa ona bezwzględnie do 180 minut.

Liczba zadań oscylować będzie wokół trzydziestu. Tradycyjnie już zadania będą występowały tak pojedynczo (jedno pytanie dotyczące danej tematyki), lub w wiązkach (kilka zadań dotyczących konkretnie obranego tematu). Co do zasady pytania mają za zadanie sprawdzać umiejętność myślenia naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji, czy też dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Pytania mogą być zarówno zamknięte, jak i otwarte z przewagą tych drugich. W poleceniu do każdego zadania występuje co najmniej jeden czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający, aby poprawnie dane zadanie wykonać. Informator Komisji Egzaminacyjnej dość szczegółowo wskazuje abiturientowi możliwości przykładowych zadań. I tak:

Oceń, czyli sformułuj (wydaj) opinię o zjawisku/wydarzeniu/procesie na podstawie własnej wiedzy i/lub materiału źródłowego.
Porównaj, czyli wskaż podobieństwa i/lub różnice między wydarzeniami, procesami lub zjawiskami społecznymi. Nazwij dostrzeżone podobieństwa i/lub różnice. Rozstrzygnij, czyli zajmij stanowisko, czy podane informacje są prawdziwe/fałszywe; słuszne/niesłuszne; użyteczne/nieużyteczne itp.
Rozważ, czyli podaj argumenty i kontrargumenty dla podanej tezy oraz oceń ich prawdziwość (słuszność).
Scharakteryzuj, czyli opisz przebieg wydarzeń, procesów lub zjawisk z podaniem najważniejszych faktów, przyczyn, następstw, głównych uczestników.
Udowodnij (uzasadnij), czyli przedstaw związki przyczynowo-skutkowe między podanymi zjawiskami/wydarzeniami/procesami, a także dobierz odpowiednie argumenty dowodzące prawdziwości podanej tezy.
Wyjaśnij, czyli przedstaw rozumowanie, w którym na podstawie własnej wiedzy i/lub podanego materiału źródłowego oddasz sens podanego zjawiska/wydarzenia/procesu. Przedstaw fakty i/lub przyczyny/skutki działań ludzkich (jednostek, grup, instytucji), relacje/zależności między faktami/zjawiskami/procesami. Przedstaw przyczyny/skutki powstawania różnych interpretacji wydarzeń/zjawisk/procesów.


Najnowsze arkusze maturalne z przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie

Przedmiot
Poziom
Data
Autor
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy
maj
2014
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony
maj
2014
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy
maj
2013
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony
maj
2013
CKE
więcej
Wiedza o społeczeństwie
poziom podstawowy
maj
2012
CKE
więcej
Zobacz więcej arkuszy maturalnych z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie